Over ons

Kalibratie Centrum Nederland

Liever gelijk een offerte of contact?

Neem contact op

Over ons

Kalibratie Centrum Nederland B.V. is een partnerbedrijf van ToolCare Nederland B.V.

Tool Care Nederland BV is in 1997 opgericht, met als doel het inspecteren en repareren van elektrische arbeidsmiddelen. We waren destijds één van de eerste op dat gebied. Al snel daarna werden andere arbeidsmiddelen ter inspectie aangeboden, zodat er steeds meer specialisme door training en opleiding in huis kwam.

Kalibratie Centrum Nederland BV is in 2009 gestart met kalibreren op verzoek van de bestaande klanten. “Het is zo makkelijk voor ons dat jullie alles voor ons regelen” -aldus de klant. We hebben ons aanbod dan ook afgestemd op de markt waar wij ons in begeven.

Klein industrie, verfverwerkende industrie, Groot en fijnmetaal en de elektrotechniek. Middels ISO9001 & VCA* hebben we sinds 2014 onze diensten gewaarborgd.

Beleid en Visie Tool Care Nederland BV & Kalibratiecentrum Nederland B.V.

Het beleid van Tool Care Nederland B.V. & Kalibratiecentrum Nederland B.V. is gericht op het doelmatig en beheerst, volgens de eisen en verwachtingen van opdrachtgevers, verrichten van werkzaamheden en leveranties conform de daarvoor geldende regels ten aanzien van kwaliteit, Arbo en milieu. Werkzaamheden worden zo georganiseerd dat deze worden uitgevoerd volgens:

 • Wettelijke voorschriften;
 • Voorschriften van het NEN-EN-ISO 9001:2015 systeem;
 • Voorschriften van het VCA* 2017/6.0 systeem

Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsleider dat er binnen het bedrijf de juiste middelen en voldoende praktisch en theoretisch geschoold personeel beschikbaar is voor het praktisch implementeren van het geformuleerde beleid.

Doelmatig en beheerst verrichten van werkzaamheden is samengaand verbonden aan een bedrijfsvoering die open staat voor verbetering en aanpassingen. Het beleid en de organisatie als geheel is bij voortduring onderhevig aan het bepalen van doelstellingen, de uitvoering en beoordeling van preventieve en correctieve maatregelen en indien nodig aanpassing van het beleid. Hierdoor streeft de organisatie continu verbetering van haar prestatie na.

Om de implementatie van het beleid binnen de organisatie op structurele wijze te laten plaatsvinden wordt er jaarlijks door de directie een plan vastgesteld. Het plan dient concrete doelstellingen te bevatten en dient periodiek door de directie te worden bewaakt op de voortgang.

De doelstellingen van ons beleid zijn:

 • Dat iedere werknemer bij de uitvoering van zijn taak er in de eerste plaats voor zorgt, dat persoonlijk letsel en materiële schade en/of verstoring van het milieu voorkomen wordt;
 • Het verzorgen van voorlichting en onderricht, zo vaak als nodig, om veilig werken als gewoon te gaan beschouwen, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld deze voorlichting en dit onderricht te volgen;
 • Dat gereedschappen, machines en de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste wijze gebruikt worden om ongevallen met of zonder letsel en ongevallen met materiële schade of aantasting van het milieu te voorkomen;
 • Een schone opgeruimde werkomgeving te bevorderen, hetgeen veilige en gezonde werkomstandigheden positief zal beïnvloeden;
 • Marktleider worden op het gebied van keuren, kalibreren en repareren van arbeidsmiddelen;
 • Het optimaliseren van het primaire proces zodat er aan de huidige normen wordt voldaan;
 • Het optimaliseren van de communicatie;
 • Investeren in medewerkers d.m.v. training en opleiding teneinde de kwaliteit van de medewerkers te verhogen.

Om continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te kunnen garanderen en een groei te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk dat actief de tevredenheid van de klanten wordt gemeten en wordt geëvalueerd en dat bij het uitvoeren van opdrachten telkens wordt uitgegaan van de wensen van de klanten.

Door de directie zullen periodiek verificaties worden uitgevoerd en verbeterpunten worden vastgelegd teneinde vast te stellen of het kwaliteitssysteem overeenkomstig het geformuleerde beleid doeltreffend functioneert en de prestaties van de organisatie continu kunnen worden verbeterd. Hierbij worden eigen evaluaties en onderzoeken naar klanttevredenheid en de markt als basis gebruikt.

Getekende versie is op aanvraag verkrijgbaar.

Kies voor Kalibratie Centrum

Kalibratie Centrum kalibreert uw meetmiddelen bij u op locatie.
Kleine aantallen of kunt u uw meetmiddelen even missen?
Uiteraard kunnen we ook uw kalibraties in ons kalibratie laboratorium verzorgen.
Mogen we ook voor u kalibraties uitvoeren?